VoorwaardenBij bestellingen onder de € 150,- berekenen wij slechts 5,- aan verzendkosten.
Bestellingen hierboven worden altijd gratis verstuurd.
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  Channel Distribution

 

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

 

2. AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onzerzijds herroepbaar.

 

3. PRIJZEN

3.1.  Opgegeven prijzen en/of kortingen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en transport en verzendkosten.

3.2.  Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de Wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in het geval van prijsverhoging door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

 

4. VERZENDING

Verzending geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risico van de Wederpartij, de keuze van verpakking en transport wordt bepaald door de verzender.

 

5. LEVERING

5.1.  Opgegeven levertijden zijn streeftijden.

5.2.  Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend schrijven van de Wederpartij.

5.3.  Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt is de Wederpartij enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

 

6. OVERMACHT

6.1.  In geval van overmacht zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de Wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

6.2.  Onder overmacht is tevens begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerde overheidsmaatregelen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME

7.1.  Reclames ter zake van leveranties dienen binnen 24 uur nadat de goederen de Wederpartij hebben bereikt schriftelijk of telefonisch aan ons te zijn gedaan. Bij het in gebreke blijven van het doen van deze melding worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichting te hebben geleverd.

7.2.       Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij zo spoedig mogelijk voor levering zorg dragen. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden met name niet tot het betalen van schadevergoeding.

7.3.    Bij calamiteiten (force majeure) rampen en/of zaken waardoor leveringen/verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, is Channel Distribution niet aansprakelijk voor schadevergoeding in welke vorm dan ook.

7.4.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Channel Distribution vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Channel Distribution op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.5.    Channel Distribution is voor haar leveringen en diensten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, welke voortvloeien uit de desbetreffende leveringen.

 

8. BETALING

8.1.  Alle betalingen dienen te geschieden volgens de op de factuur vermelde betalingsgegevens, Channel Distribution is gerechtigd deze te wijzigen wanneer haar dit goeddunkt, en zonder enige kennisgeving vooraf.

8.2.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

8.3.  Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokortingen komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van €150,= en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

8.4.  Opschorting en/of verrekening van de betaling is niet toegestaan.

 

9. ZEKERHEID

9.1.  In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel bestaat omtrent de juiste nakoming door de Wederpartij van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de Wederpartij krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.

9.2.  Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de Wederpartij jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

9.3.  Totdat alle door ons geleverde goederen aan ons zijn betaald kan geen cedering van deze goederen plaatsvinden aan derden, noch kunnen ze als onderpand worden gebruikt aan derden.

9.4.  Elk recht van retour van de leveringen die door ons hebben plaatsgevonden, is uitgesloten.

 

10. GESCHILLEN

10.1.   Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2.   Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de   plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die rechter, die   zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.

 

 

November 2010